جلسه کارگروه درآمدی شهرداری ها

جلسه کارگروه درآمدی شهرداری ها در دفتر مدیر کل تشخیص و وصول درآمد برگزار گردید

 به نام خدا
جلسه کارگروه درآمدی شهرداری ها در دفتر مدیر کل تشخیص و وصول درآمد برگزار گردید
به گزارش روابط عمومی درآمد : جلسه کارگروه درآمدی شهرداری ها  با حضور کارشناسان مرتبط دفتر کل امور شهری استانداری، مسوولین درآمد شهرداری های استان و مدیر کل تشخیص و وصول درآمد برگزار شد.
در این جلسه مسائل مختلف شهرسازی، در راستای ساده سازی فرمول محاسبات عوارض و شفاف سازی جهت دریافت عوارض زیربنا ، تراکم و عوارض غیرمسکونی شامل تجاری، ورزشی ، صنعتی ، اداری و ... مورد بررسی قرار گرفت.
هدف از برگزاری این جلسه ساده سازی و شفاف سازی فرمول عوارض و ایجاد وحدت رویه در دریافت عوارض یاد شده در سطح استان می باشند.
لازم به ذکر است در این جلسه مسائل شهرسازی و عارضه های شهری به دقت مورد بررسی قرار گرفت و در جلسه اخذ حق و حقوق شهر برای دریافت عوارض هر یک به صورت جداگانه تصمیمات لازم اخذ شد.