معرفی معاون اداره کل تشخیص و وصول درآمد

معاون تشخیص و وصول درآمد
  • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.