اداره تامین منابع مالی

اداره تامین منابع مالی  
          
  • اجرای دقیق آیین نامه ها ، دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.                                                                                                      
  • انجام فعالیت مربوط به اخذ مجوز و فروش اوراق مشارکت.  
  • حسابداری امور مربوط به اوراق مشارکت.                                                                                                                        
  • پیگیری و وصول تسهیلات بانکی.
  • پیگیری و وصول اعتبارات دولتی.
  • پیگیری و اجرای سایر ابزارهای تامین مالی امکان پذیر.
  • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف.                  

منبع : اداره کل تشخیص و وصول درآمد
۱۲۴۸
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است