اداره ممیزی و اطلاعات مکانی

اداره ممیزی و اطلاعات مکانی
  • اجرای دقیق آیین نامه ها ، دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
  • اقدام به ممیزی دوره ای املاک شهر جهت محاسبات  و اخذ عوارض.
  • جمع آوری و ثبت اطلاعات مکانی حاصل از ممیزی املاک شهر در بانک های اطلاعاتی مربوطه.
  • پیگیری و هماهنگی با دستگاه های ذیربط جهت تعیین نرخ منطقه بندی.
  • پیگیری و ابلاغ دفترچه قیمت منطقه بندی برای مناطق مختلف شهر.
  • نظارت بر عملکرد کلیه ممیزین مناطق.
  • نظارت مستمر بر عملکرد پانچیست های ممیزی (در مورد ثبت اطلاعات ممیزی).
  • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف.
 
 
 
 
 

منبع : اداره کل تشخیص و وصول درآمد
۱۱۱۸
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است