اداره وصول مطالبات

اداره وصول مطالبات
  • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
  • رسیدگی و نظارت بر وصول عوارض سازمان های دولتی، تولیدکنندگان، ارایه دهندگان خدمات ، عوارض حمل و نقل و عوارض سالیانه انواع خودروها.
  • تشکیل جلسه با مناطق و دستگاه های بدهکار جهت وصول درآمدهای ناشی از پرونده های خاص که موفق به وصول حقوق شهرداری از آنها نگردیده اند.
  • پیگیری بر وصول درآمدهای متمرکز از وزارت کشور و اداره دارایی و سایر دستگاه های ذیربط.
  • نظارت بر وصول تعرفه مصوب شهرداری در زمینه کسب، پیشه وران ، تابلوهای تبلیغاتی و نظایر آن (اعم از اینکه به منطقه تفویض و یا به صورت متمرکز اقدام شود).
  • کنترل موجودی و تهیه صورت مغایرت بانکی کلیه حساب ها در پایان هرماه و پیگیری در جهت رفع مغایرت ها.
  • نگهداری کلیه حساب های بانکی واحدهای مربوطه و تنظیم آنها در دفاتر قانونی.
  • مغایرت گیری حساب های درآمدی ثبت شده در دفاتر حسابداری با حساب های درآمدی اداره درآمد و پیگیری در جهت رفع مغایرت ها به صورت روزانه و ماهیانه.
  • کنترل و رسیدگی صورت مغایرت بانکی مناطق و گزارش وضعیت حساب ها به مقام مافوق.
  • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف.
 
 
 

منبع : اداره کل تشخیص و وصول درآمد
۱۴۲۳
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است