شرح وظایف اداره تشخیص و ثبت درآمد ها

اداره تشخیص و ثبت درآمدها
  • اجرای دقیق آیین نامه ها ، دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.