شرح وظایف اداره تشخیص و ثبت درآمد ها

اداره تشخیص و ثبت درآمدها
  • اجرای دقیق آیین نامه ها ، دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
  • تشخیص و ایجاد منابع درآمدی جدید پایدار برای شهرداری.
  • بررسی و تهیه طرح ها و منابع درآمدی جدید و توسعه درآمدهای پایدار و ارایه پیشنهاد جهت تعیین روش های وصولی آنها.
  • تهیه و تدوین دستورالعمل های درآمدی برابر مقررات مصوب.
  • تدوین سیاست ها و برنامه های کلان درآمدی شهرداری و ارایه به مراجع ذیصلاح جهت بررسی و تصویب.
  • نظارت بر ثبت اطلاعات مالی و قبوض عوارض نوسازی.
  • نگهداری و کنترل حساب های درآمدی شهرداری و واحدهای تابعه و تنظیم صورتحساب و ترازنامه درآمدی شهرداری.
  • ساده سازی و یکسان سازی و ایجاد وحدت رویه در حوزه درآمدی مناطق و سازمان های وابسته شهرداری و نظارت بر عملکرد آنها.
  • طراحی و ایجاد سیستم جامع ثبت و بانک های اطلاعاتی درآمدی موردنیاز.
  • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف.

منبع : اداره کل تشخیص و وصول درآمد
۱۶۲۰
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است