احمد رضا فتوحی
مدیر کل اداره کل تشخیص و وصول درآمد
 
 مدیر کل اداره تشخیص و وصول شهرداری شیراز

*****************************

 شماره تماس و فکس:

07136280886
07136266841
 
******************************
 آدرس وب‌سایت :                
******************************
 آدرس ایمیل:   
         daramad@shiraz.ir
 
******************************
آدرس :

استان فارس، شیراز، ابتدای بلوار چمران ، نبش کوچه 12، اداره کل تشخیص و وصول درآمد

******************************

کد پستی  :                                     
71946-44469 
 
 


 
 

تحصیلات :

کارشناسی ارشد/ مدیریت مالی
کارشناسی/ حسابداری

سوابق کاری داخل شهرداری:

شهرداری منطقه یک/ کارمند حوزه مالی
شهرداری منطقه تاریخی فرهنگی/ مدیر درآمد
شهرداری منطقه یک/ مدیر درآمد
شهرداری منطقه یک/ معاون مالی و اقتصادی
معاونت مالی و اقتصادی/ رییس حسابداری شهرداری شیراز
معاونت مالی و اقتصادی/ معاونت اداره کل امور مالی شهرداری شیراز
اداره کل تشخیص و وصول درآمد/ مدیر کل اداره تشخیص و وصول درآمد شهرداری شیراز

سوابق کاری خارج از شهرداری:

دادگستری استان فارس / کارشناس رسمی حسابداری و حسابرسی
دانشگاه علمی­ کاربردی شهرداری ها / ذیحساب و مدیر مالی
انجمن حسابرسان داخلی ایران / عضو انجمن
کانون فرهنگی آموزش قلم چی / مدیر مالی
شرکت های خصوصی / حسابداری و حسابرسی  

عضویت در کمیسیون های شهرداری:

عضو کمیته کنترل عوارض ساختمانی
عضو کارگروه بودجه ریزی عملیاتی

عضو کارگروه حسابداری تعهدی تعدیل شده
عضو کیسیون مناقصات
عضو کمیسیون نظارت در تحویل هزینه های جاری و خرید(بند ج ماده 24 معاملات)
بازرس مالی سازمان فناوری و اطلاعات
بازرسی مالی سازمان سرمایه گذاری و مدیریت پروژه های مشارکتی