درخصوص بهای خدمات هزینه های ناشی از تغییر کاربری در سال 1397
درخصوص بهای خدمات هزینه های ناشی از تغییر کاربری سال 1397 طی مصوبه شماره 97/2659/ص مورخ 1397/7/17 شورای اسلامی شهر شیراز که طی نامه شماره ص 5641/6431/97 مورخ 1397/8/2 به تایید فرمانداری فارس رسیده است به شرح ذیل می باشد:
ماده واحده:
به شهرداری شیراز اجازه داده می‌شود از مالکین املاکی که درخواست تغییر کاربری املاک خود را دارند، پس از تغییر کاربری توسط مراجع ذیصلاح، بهای خدمات هزینه های ناشی از تغییر کاربری را به شرح فرمول ذیل محاسبه و اخذ نماید:
بهای خدمات هزینه های ناشی از تغییر کاربری B×S×K=     
B: یک درصد قیمت فروش هر متر مربع زمین (موضوع مصوبه شماره5850‏/93 مورخ 9‏/11‏/1393و اصلاحات بعدی آن)
S: مساحت عرصه
K : ضریب خدمات هزینه های ایجاد شده
جدول ضریب خدمات هزینه های ایجاد شده
ردیف تغییر کاربری ضریب
1 باغ به سایر کاربری ها 125
2 سایر کاربری ها به یکدیگر 30
 
  تبصره 1: «باغ» از نظر این مصوبه به محلی اطلاق می گردد که دارای کاربری باغ بوده یا حداقل یکی از مشخصات ذکر شده در قانون و آیین‌نامه قانون حفظ و گسترش فضای سبز مصوب سال 1359 و 1388 را داشته باشد.
تبصره 2: در مواردی که بر اساس تبصره ذیل ماده ١٠١ قانون شهرداری و اصلاحات بعدی آن ، مالک سهم شهرداری ناشی از افراز و تفکیک اراضی را به صورت ریالی یا زمین پرداخت نموده است، مشمول این مصوبه نمی گردند.
تبصره 3 : در مورد اراضی موقوفه عام بهای خدمات هزینه های معادل 80 درصد مبالغ ماده واحده این مصوبه می‌باشد.
تبصره 4: عوارض تامین هزینه خدمات عمومی و شهری باغات موضوع ماده 14 قانون زمین شهری، باغات واقع در حوزه استحفاظی باغات قصردشت و باغات واقع در حریم شهرداری های مناطق 3، 6 و 10برابر مصوبات مربوطه محاسبه و اخذ می‌گردند و از شمول این مصوبه خارج می باشند.