درخصوص هزینه خدمات صدور پروانه ساختمانی باغات سال 1397
درخصوص هزینه خدمات صدور پروانه ساختمانی باغات سال 1397 طی مصوبه شماره 97/2658/ص مورخ 1397/7/17 شورای اسلامی شهر شیراز که طی نامه شماره ص5641/6387/97  مورخ 1397/8/2 به تایید فرمانداری فارس رسیده است به شرح ذیل می باشد:
ماده واحده:
 هزینه خدمات ساختمانی باغات در زمان  صدور پروانه برای املاکی که برابر آیین نامه "اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب سال 1359شورای انقلاب و مصوب 13‏/5‏/1388 مجمع تشخیص مصلحت نظام (مصوب 15‏/2‏/1389 شورای عالی استان ها)" باغ شناخته شده ولی کاربری آنها در طرح تفصیلی باغ نمی باشد و نیاز به تغییر کاربری ندارد، برای هر متر مربع زیربنای ناخالص تا %160 مساحت عرصه معادل BP 75% (هفتاد و پنج درصد قیمت هر متر اپارتمان)، مازاد بر 160% تا 300% مساحت عرصه معادل BP 12% (دوازده درصد قیمت هر متر آپارتمان) و بیش از 300% مساحت عرصه معادل BP 25% (بیست و پنج درصد قیمت هر متر اپارتمان)، محاسبه و اخذ می گردد.
تبصره 1: در مورد اراضی موقوفه عام هزینه خدمات معادل 80 درصد مبالغ ماده واحده می‌باشد.
تبصره 2: املاک موضوع این مصوبه که مساحت عرصه آنها بعد از عقب نشینی، 500 متر مربع یا بیشتر بوده و دارای مجوز می باشند، به میزان 1.5برابر (یک و نیم برابر) متراژ دارای مجوز سطح اشغال طبقه همکف از محاسبات هزینه خدمات ساختمانی (از BP 75%) کسر می گردد.
تبصره 3: املاک موضوع این مصوبه که مساحت عرصه آنها بعد از عقب نشینی زیر 500 متر مربع می باشد و دارای مجوز می باشند، مطابق مصوبه 5848‏/93‏/ص مورخ 9‏/11‏/1393 و اصلاحات بعدی آن محاسبه و اخذ می گردد.
تبصره 4: اراضی و زمین هایی که بر اساس طرح تفصیلی کاربری آن ها با سند و مادر سندشان متفاوت باشد، هزینه خدمات پروانه ساختمانی آنها  بر اساس این مصوبه محاسبه و اخذ می‌گردند.
 تبصره 5: عوارض تامین هزینه خدمات عمومی و شهری باغات موضوع ماده 14 قانون زمین شهری، باغات واقع در حوزه استحفاظی باغات قصردشت و باغات واقع در حریم شهرداری های مناطق 3، 6 و 10برابر مصوبات مربوطه محاسبه و اخذ می‌گردند و از شمول این مصوبه خارج می باشند.
تبصره 6: اراضی و ساختمانهای شامل این مصوبه از شمول بند 2 مصوبه 5848 مورخ 93/11/93 خارج می باشد
تبصره 7 : در مواردی که بر اساس تبصره های ذیل ماده 101 قانون شهرداری و اصلاحات بعدی آن، مالک سهم شهرداری ناشی از افراز  و تفکیک اراضی را به صورت ریالی یا زمین پرداخت نموده است، مشمول این مصوبه نمی گردند.